Главная / Народы РФ и мира / Вышла в свет новая книга Кульганек «Монгольские пословицы и поговорки»
15 февраля 2022

Вышла в свет новая книга Кульганек «Монгольские пословицы и поговорки»

Буряты

Английская пословица:

Главная Sayings Помощь Каталог

— один из коренных народов Восточной Сибири. Проживают в Бурятии, Усть-Ордынском АО и в Забайкальском крае. Бурятский (или: бурят-монгольский) язык относится к монгольской семье языков.

Аргамак уже в жеребенке виден, хороший человек с детства сказывается — Хγн болохо багаhаа, хγлэг болохо унаганhаа Балованные дети играют, ломая луки седла — Эрхэлhэн хγγгэд эмээлэй бγγргэ эмдэжэ наадаха Беда и горе приходят через шесть дней, счастье и радость — через сто — Зоболон гасалан хоёр — зургаа хоноод, эртэ ерэхэ, зол жаргал хоёр — зуу хоноод, орой ерэхэ Бедный всегда поможет, а сирота всегда посочувствует — Угытэй хγн туhалааша, γншэн хγн хайрлааша Бедняк бывает рапсодом, а сирота — певцом — Yгытэй хγн γльгэршэ, γншэн хγн дууша Бежал от дыма, да попал в огонь — Утаанhаа тэрьелээб гэжэ галда оробо Без ветра верхушка дерева не закачается — hалхинай γгы hаа, модоной орой хγдэлхэгγй Без ветра и трава не колышется — hалхинай γгыдэ ногоон хγдэлхэгγй Без плача и рева не вырастит — Уйлан дуулангγй ехэ болохогγй Без следа на снегу, без имени на бумаге — Саhан дээрэ мγргγй, саарhан дээрэ нэрэгγй Без труда не поймаешь и окуня — Ажалгγйгθθр алганашье барихагγйш Бережливость для жизни полезна, а бережность — для организма — Арьбалhан аминда туhатай, аршалhан бэедэ туhатай Беречь, как свой зрачок — Нюдэнэйнгθθ сэсэгы мэтээр гамнаха Беседовать друг с другом не могут умный и дурак, бодаться не могут верблюд и коза — Тэнэг сэсэн хоёр хθθрэлдэжэ шадахагγй, тэмээн ямаан хоёр мγргэлдэжэ шадахагγй Беснующаяся нечистая сила — Адалжа байhан ада шγдхэр Бесплодно дерево сухое, нет пользы в пустословии — Хуурай модон жэмэсгγй, хооhон γгэ туhагγй Бестолковая голова мучит руки — Ухаагγй толгой улаан гараа зобоохо Бестолкового учить всё равно, что в бездонную бочку воду лить — Олиггγй хγндэ ном заахада, оёоргγй торходо уhа хэhэнтэй адли Ближний бык лучше далекой лодки — Холын онгосоhоо ойрын буха дээрэ Близкий черт лучше далёкого бурхана — Холын бурханhаа ойрын шγдхэр дээрэ Близок лай собаки — Нохойн дуун ойртоо Богач не насытится, а богатырь не отступится — Баян хγн садахагγй, баатар хγн сухахагγй Богач нравом буен, обладатель знаний спокоен — Эд ехэтэ дошхон, эрдэм ехэтэ номгон Боги и черти — от слепой веры, неверные мысли — от плохих мнений — Бурхан шγдхэр-мухар hγзэгhθθ, буруу hанаан — муу сэдьхэлhээ Боги и черти от суеверия — Бурхан шγдхэр hузэгhθθ Большая собака залает, за ней и маленькая лает — Ехэ нохойн хусахада, бага нохой хусаха Большинство всегда одолевает — Олонхинь хэзээш булидаг Большое начинается с малого — Ехэ юумэн багаhаа захалдаг Большой камень бьют маленьким камнем — Бага шулуугаар томо шулуу сохижо хγдэлгэдэг Большой медведь сильнее кричит — Ехэ баабгай ехээр бархирдаг Будет голова — найдется и шапка — Толгой байбал, малгай олдохо Будешь жив и здоров, будет и имущество — Элγγр мэндэ ябахада эд зθθри олдохо Буква «а» — начатки ученья, а первое в пище — чаю стакан — «А» Yзэг эрдэмэй дээжэ, аяга сай эдеэнэй дээжэ Было бы корыто, а свиньи найдутся — Эдюурэй байбал гахайнууд бии болохо Было в руках, да сплыло — Гарта ороhон аад, гаража ябашоо Быстрый ручей до устья не дотечет — Тγргэн горхон адагтаа хγрэхэгγй Быть больным — мучение, а быть здоровым — блаженство — Yбдэхэ — зоболон, элγγр ябаха — жаргалан В арсе хороша кислота, а в водке — крепость — Аарсанай гашууниинь hайн, архиин хатууниинь hайн В глубоком месте нет брода, а в клевете нет путного слова — Гундэ улам γгы, гγжэртэ γгэ γгы В голодное время и голова козы будет нужна, в тяжелое время и голова барана будет нужна — Ядаха сагта ямаанай тархи туhа болохо, хохидохо сагта хониной тархи туhа болохо В гостеприимной семье люди собираются, а в реке, богатой водорослями, — рыба — Зан hайта айлда хγн сугларха, замаг hайта уhанда загаhан сугларха В гости ходить любит, а к себе звать не любит — Айлда ошоходоо — амар, гэртэнь ошоходо — хомор В желудке обжоры и камень расплавляется, а в желудке собаки и кость тает — Ёлын досоо шулуун хайладаг, нохойн досоо яhан хайладаг В колодезной воде рыба не водится, а на дереве сухом листьев не бывает — Худагай γhанда загаhан γгы, хуурай модондо набша γгы В лесу бывают деревья высокие и низкие, среди людей бывают хорошие и плохие — Ойн модон γндэртэй набтартай, олон зон-hайнтай муутай В лицо улыбается, а за спиной косится — Нюурай урда маhалзаха, нюрганай арада ёлолзохо В любви нет глаз — Дуранда нюдэн γгы В местах, где бадарчин бывает, прегрешений всяких много, а в тех местах, где мухи водятся, там и личинок-червяков много — Бадаршанай ябаhан газарта баршад тодхор олон, батаганын ябаhан газарта γтэ хорхой олон последовательный перевод

С помощью поиска можно выбрать лучшую народную мудрость мира, необходимую именно Вам и именно сейчас. Поиск по всей коллекции: «Пословицы и поговорки народов мира»

Читайте также: Стихи для любимой кумы от кумы

World Sayings.ru

Главная | Sayings | Помощь | Литературный каталог

NZV © 2001 — 2017

Пословицы в жизни бурятского и русского народов.

Я живу в Республике Бурятия, на древней и прекрасной земле. Национальный состав Республики бурятия позволяет судить о полиэтничности республики. Основные этнические группы составляют русские и буряты. В степной Джиде, откуда я родом есть как русские сёла и бурятские улусы, в которых бок о бок в мире ,дружбе и согласии проживают и русские и буряты.

Я с интересом знакомлюсь с историей, культурой, бытом как бурят, так и русских.

Мир пословиц наших народов — это своего рода энциклопедия жизни. Цель данного проекта состояла в том, чтобы провести сопоставительный анализ бурятских и русских пословиц и поговорок, чтобы выявить, есть совпадения в афористических изречениях у бурят и русских, различия и чем это обусловлено; как в пословицах наших народов отображён национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира.

Трудно сказать, с каких времён начали ходить пословицы – устные краткие изречения на самые разные темы.Неизвестно и время возникновения первых поговорок – метких изречений, которые способны в разговоре выразительно и точно охарактеризовать что – либо без утомительных и сложных пояснений. Неоспоримо одно: и пословицы, и поговорки возникли в отдаленной древности и с той поры сопутствуют народу на всем протяжении его истории. Особые свойства сделали пословицы и поговорки соль стойкими и необходимыми в быту и речи.

Пословица не только изречение . Она выражает мнение народа. В ней заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума.

Не всякое изречение становилось пословицей, а только такое, которое согласовывалось с образом жизни и мыслями множества людей. Подобные изречения могут существовать очень долго, переходя из века в век вместе со своим народом. За каждой из пословиц строит авторитет поколений, их создавших. Поэтому пословицы не спорят, не доказывают – они просто утверждают или отрицают что – либо в уверенности, что все сказанное в них – твердая истина. Прислушайтесь, как категорично и они звучат : «Что посеешь, то и пожнёшь», «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».

Одним из источников изучения жизни народа служат народные афористичные изречения ( пословицы, поговорки ), которые не потеряли своей актуальности и в настоящее время. Народные афоризмы , предельно короткие по форме и безгранично глубокие по смыслу, охватывают все темы, вопросы морали и истины в их взаимопроникновении.

С поселением староверов за Байкалом происходило постоянное взаимопроникновение и взаимовлияние русской и бурятской культур в хозяйственной и бытовой жизни этих народов. Идентичность жизненных принципов , ментальности многих народов породило явление идентичности пословиц русских и бурят.

Пословицы и поговорки наиболее наглядно иллюстрируют и образ жизни, и географическое , и историю, и традиции той или иной общности, объединённой одной культурой.

Я проанализировала русские и бурятские пословицы, в которых отражены ментальности русского человека и ментальность бурята.

Почитание старших:

Русская пословица Бурятская пословица
Без старых не проживёшь. Не смейся над старыми, и сам будешь стар.

Үбгэд хүгшэдые наада бү бари, үтэлхэ саг ѳѳртэшни ерэхэ.

Читайте также: Особенности перевода пословиц и поговорок с английского на русский язык
Молодой работает, старый ум даёт. Слушайся советов старших – в жизни не прогадаешь.
Молодость плечами покрепче, старость головою. Кто родителей не почитает, тот холоднее железа.

Түрэлхидтѳѳмуу хүн түмэрһѳѳ хүйтэн.

Отношение к труду:

Русская пословица Бурятская пословица
По работе и работника знать Трудясь, человеком становятся, а преодолевая гору аргамаком.

Ажал хэжэ хүн болодог, арые даража хүлэг болодог.

Станешь лениться , будешь с сумой водиться. У ленивца котелок пустой, а у распутёхи посуда.

Залхуу хүнэй заглуу хооһон, һамуу хүнэй һаба хооһон.

Проленился и хлеба лишился. Ленивец и до своей полки не достанет, неудачник и к воде не подойдёт.

Залхуу хүн забагтаа хүрэхэгүй, заяанай муу уһандаа хүрэхэгүй.

Без труда не выловишь и рыбки из пруда. Без труда не выловишь и окуня.

Ажалгүйгѳѳр алганашье барихагүйш.

Отношение к дружбе:

Русская пословица Бурятская пословица
Не имей сто рублей, а имей сто рублей. Трудно перепилить закалённое железо и трудно расстаться с милым другом.

Хатааһан түмэрые үрэхэ бэрхэ, ханилһан нүхэрһѳѳ һалаха бэрхэ.

Добрый друг лучше ста родственников. Дружные люди под бараньей шкурой помещаются.

Эбтэй уладууд эрьеын арһанда багтаха.

Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает. Говорящий «я» — в одиночестве, а говорящий «мы» — со всеми.

Биб гэһэн гансаараа, бидэ гэһэн олоороо.

Отношение к пьянству:

Русская пословица Бурятская пословица
Лучше знаться с дураком, чем с кабаком. Пьян как туша.

Шал мяхан һогтуу.

Муж пьёт полдома горит, жена пьёт весь дом горит. Не подпускай к колодцу слепой скотины, не показывай водки пьяному.

Һохор үхэртэ худаг бү үзүүлэ, Һогтуу хүндэ архи бүхаруула.

С вином поводишься – нагишом находишься. Пьяница без айрака, курильщик без кисета.

Айраггүй архиншан, алшуургүй тамхиншан.

Не жаль молодца ни бита, ни ранена – жаль молодца похмельного Пьяного бешеный боится.

Һогтууһаа галзуу айха.

Читайте также: «И волки сыты, и овцы целы»: этимология и смысл поговорки

В пословицах столько же чувств, сколько в их творце- народе, какой бы национальности он ни был.

Ценности родились в истории человеческого рода как некие духовные опоры, помогающие человеку устоять перед лицом рока, тяжёлых жизненных испытаний. Ценности придают смысл человеческой жизни.

Традиционные и современные ценностные ориентации русских и бурят являются идентичными.

Мы рождены одной землёй. Пусть у каждого из нас свои обычаи, образ жизни, пища, одежда, праздники, вера, но духовные ценности у нас общие.

ГБОУ «Республиканский Бурятский национальный лицей – интернат №1»

Пословицы в жизни бурятского и русского народов.

Выполнила : Данзанова Алина, ученица 10 «б» класса

Улан – Удэ 2020г.

Подвиги и поражение

Ни одного военного конфликта за многие десятилетия не обошлось без участия забайкальских казаков. Китайский поход — они первыми вошли в Пекин. Сражения при Мукденах и в Порт-Артуре — о доблестных казаках поют песни до сих пор. И русско-японская война, и Первая мировая сопровождались легендами о силе, упорстве и отчаянной смелости воинов-забайкальцев. Костюм забайкальского казака — тёмно-зелёный мундир и жёлтые лампасы — наводил ужас на японских самураев, и, если их численность не превышала казачью более чем в пять раз, они атаковать не решались. Да и при большей численности чаще всего проигрывали.

К 1917 году казачье войско за Байкалом насчитывало уже 260 тысяч человек. Стояли 12 больших станиц, 69 хуторов и 15 выселок. Они защищали царя несколько веков, служили ему верой и правдой до последней капли крови, именно потому революцию они не приняли и в Гражданской войне решительно сражались с Красной Армией. Это был первый случай, когда они не победили, поскольку дело их не было правым. Так в китайском Харбине образовалась самая большая колония, которую создали выдавленные с территории России забайкальские казаки.

традиции забайкальских казаков

Настоящее время

С перестройкой забайкальское казачество начало своё возрождение: созван в Москве 1990 года Большой казачий круг, где было решено забайкальское казачество воссоздать. Буквально через год это свершилось вплоть до организации ансамбля. Он так и называется — «Забайкальские казаки». Атамана избирали в Чите, им стал в 2010 году Сергей Бобров. А в 2011-м была широко отмечена 160-летняя годовщина со времени появления казачества за Байкалом.

забайкальские казаки

Гимн забайкальских казаков остался почти прежним, в нём воспевается родимый Забайкал, не снимавший папаху ни перед одной вражьей силой, очень поэтически вшивающий в синеву Байкала солнечный луч, словно казачий лампас (жёлтый), также поётся о любви к России, о памяти служивших ей праотцов.

Чужбина

Конечно, не все забайкальские казаки воевали против новой советской власти, были и те, кто поддержал красных. Но всё-таки большая часть ушла под руководство барона Унгерна и атамана Семёнова и в итоге оказалась в Китае. А здесь в 1920 году все до единого казачьи войска были советской властью ликвидированы, то есть распущены. В Манчжурию вместе с семьями смогло уйти только около пятнадцати процентов забайкальского казачества, где они и создали Трёхречье — ряд станиц.

Из Китая они некоторое время тревожили советские границы набегами, но поняли бесполезность этого и замкнулись. Жили своими традициями, своим бытом до 1945 года, когда Советская армия начала наступление на Манчжурию. Пришло то самое грустное время, когда овеянные славой казачьи забайкальские войска полностью рассыпались. Одни эмигрировали дальше — в Австралию — и поселились в Квинсленде, некоторые вернулись на родину, но не в Забайкалье, а в Казахстан, где им было определено поселение. Потомки же смешанных браков из Китая не уехали.

Первые походы

Первыми до озера Байкал добрался Курбат Иванов со своими казаками. Тогда и началось повсеместное заселение Забайкалья, установились и окрепли дружественные связи с туземцами, которых обучали и даже включали довольно часто в состав своего войска. Забайкальские казаки, история возникновения которых относится к походу Ерофея Павловича Хабарова (1649 год), присоединили к России Приамурье, а в 1653 году уже был выстроен Читинский острог — будущая столица забайкальского казачества. Имя Павла Бекетова, казака, заложившего город Читу, славится до сей поры. Россия прирастала новыми территориями, чрезвычайно богатыми, красивыми и полезными.

Чтобы казаки могли далее продвигаться на восток, такой оплот на Байкале был просто необходим. Пришедшие осваивались, налаживались жизнь и быт забайкальских казаков, организовывались всё новые казачьи полки, которые к середине восемнадцатого века сформировались в пограничное войско. Кстати, буряты в силу своей воинственности принесли славу обретённой родине, поскольку из них были созданы и обучены многие полки специально для усиления пограничного контроля. Несмотря на то что официальные границы с Монголией отсутствовали, а Манчжурия вообще появление русских в этих местах не приветствовала, скорее, наоборот, такой шаг был просто необходим. Так и было создано полноценное и по тем временам беспрецедентное по качеству казачье войско.

жизнь и быт забайкальских казаков

История

Забайкальские казаки появились впервые в сороковых годах восемнадцатого века, когда донские и оренбургские вызвались на переезд в неосвоенные ещё новые российские земли. Здесь для государства открывались великолепные возможности для освоения полезных ископаемых, количество которых порождало легенды. Границы с восточными и не очень мирными соседями нужно было охранять, и лучше, чем забайкальские казаки, это вряд ли кто-то мог сделать.

К тому же необходим был постоянный и бдительный контроль за местным населением — бурятами, в которых ещё бурлила кровь Чингисхана, тунгусами, которые тоже не слишком доверяли пришлым. Забайкальские казаки словно эстафету продолжили. Именно их силами были присоединены к империи Урал, Оренбуржье, Сибирь. Остроги на Ангаре и Лене закладывались казачьими подразделениями атаманов Перфильева и Бекетова, а в числе первых землепроходцев мы до сих пор чтим национального героя, казака-мореплавателя Семёна Дежнёва.

Вера

Духовенство тоже было выборное — из наиболее религиозных и грамотных людей. Священник был учителем для всех, и его советам следовали всегда. Казаки были наиболее веротерпимым народом для тех времён, несмотря на то, что сами глубоко, даже истово, преданы православию. Веротерпимость обусловливалась тем, что всегда в казачьих войсках были и старообрядцы, и буддисты, и магометане.

Часть добычи из походов предназначалась церкви. Храмы всегда были щедро убраны серебром, золотом, дорогими хоругвями и посудой. Жизнь казаки понимали как служение Богу и Отечеству, потому никогда не служили вполсилы. Любое дело выполнялось безупречно.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Сказал как отрезал:
  • Семь чудес света
    Древние числили на земном шаре семь наиболее удивительных произведений зодчества и скульптуры: мавзолей-гробницу царя Мавзола в Галикарнасе, египетские пирамиды, гигантскую статую Колосс Родосский, изваяние Зевса работы великого Фидия и Олимпии, маяк на острове Фарос в Александрии, превосходивший все здания древности высотой, храм Артемиды в городе Эфесе (см. «Слова Герострата») и висячие сады в Вавилоне, совершенно...